Andrea Bačáková

Mgr. Andrea Bačáková absolvovala v roce 2006 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Právo a právní věda. V průběhu studia absolvovala studijní pobyt na Právnické fakultě Universität Leipzig ve Spolkové republice Německo. Od absolutoria se věnuje advokacii a od r. 2010 je advokátkou zapsanou v České advokátní komoře. V rámci své dosavadní praxe působila v několika významných českých advokátních kancelářích, naposledy v BBH, advokátní kancelář, s.r.o.

 

Andrea se ve své praxi zaměřuje zejména na zastupování klientů v soudním, rozhodčím nebo správním řízení. Andrea úspěšně zastupovala klienty zejména ve sporech ze smluv o dílo v rámci významných stavebních zakázek, ve sporech z exportního financování, ze smluv o obchodním zastoupení, z pojistných smluv, v akcionářských sporech nebo sporech o náhradu škody způsobenou při výkonu funkce člena orgánu společnosti. Andrea má zkušenosti s arbitrážemi včetně řízení s mezinárodním prvkem. V rámci své praxe zastupovala klienty také v řízeních týkajících se vlastnického práva k nemovitostem, ochrany osobnosti, dobrého jména právnické osoby či náhrady újmy na zdraví.

 

Andrea se dále specializuje na přípravu a vyjednávání smluvní dokumentace. Kromě jednodušších smluv různých typů Andrea zpracovávala např. komplexní vzorovou smluvní dokumentaci pro dodavatele výtahových zařízení nebo smlouvy o dílo včetně všeobecných obchodních podmínek v rámci stavebních zakázek, a to jak pro zhotovitele, tak pro objednatele. Andrea má zkušenosti s komplikovanými nájemními smlouvami včetně zajištění v podobě zástav, směnek a notářských či exekutorských zápisů s přímou vykonatelností. Andrea se dále podílela na několika významných M&A transakcích zahrnujících provádění due diligence. Andrea běžně připravuje smlouvy o převodu nemovitostí včetně smluv o úschově a zajišťovacích institutů.

 

Andrea se dlouhodobě věnuje pojišťovacímu právu. Pro přední české finanční instituce připravovala projekt spolupráce v oblasti zprostředkování pojistných produktů, řeší právní podmínky nastavení pojistných produktů, zastupuje instituce v řízeních před finančním arbitrem a věnuje se regulatorním otázkám pojišťovacích zprostředkovatelů včetně jejich zastupování ve správním řízení před ČNB.

 

Další oblastí, se kterou má Andrea bohaté zkušenosti, je pracovní právo. Andrea standardně připravuje zejména vzorové pracovněprávní dokumenty, manažerské smlouvy, interní předpisy zaměstnavatelů, řeší souběhy funkcí, vlivy korporátních transakcí na pracovní poměry zaměstnanců, pracovní úrazy, monitoring zaměstnanců a zastupuje zaměstnavatele i zaměstnance v řízeních před soudy a inspektoráty práce.

 

Andrea ovládá aktivně anglický, pasivně německý a základy ruského jazyka.

team