Naše specializace

Občanské právo
 • Komplexní poradenství
 • Příprava, revize a posouzení smluv
 • Závazkové vztahy
 • Náhrada škody, jiné újmy a ušlého zisku
 • Ochrana osobnosti a dobrého jména
 • Rekodifikace a jiné
Korporátní agenda
 • Založení a změny obchodních společností a jiných právnických osob
 • Strukturální nastavení
 • Příprava a organizace valných hromad
 • Zastupování společníků
 • Příprava a revize související smluvní dokumentace
Fúze & akvizice
 • Příprava dokumentace
 • Zastupovaní před soudy a správními orgány
 • Přeshraniční přeměny obchodních společností
Energetika
 • Licenční řízení
 • Zastupování před správními orgány
Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení
 • Soudní spory
  • Komplexní poradenství
  • Zastupování v řízení
  • Uplatňování nároků
  • Obrana proti uplatněným nárokům
  • Jednání s protistranou
  • Smírná řešení sporů
 • Rozhodčí řízení
  • Komplexní poradenství
  • Příprava smluv o rozhodčí doložce
  • Zastupování v řízení
 • Exekuce
  • Vymáhání vykonatelných nároků
  • Obrana proti exekuci
  • Zastavení exekuce
 • Správní řízení
  • Komplexní poradenství
 • Zastupování v řízení
Insolvence a restrukturalizace
 • Komplexní poradenství
 • Zastupování věřitelů
 • Obrana proti šikaně
 • Zastupování dlužníků
Pojišťovací a bankovní právo
 • Pojišťovnictví
  • Pojistná dokumentace
  • Poradenství v rámci likvidace pojistných událostí a přípravy rozhodnutí o pojistných událostech
 •  Bankovnictví
  • Finanční dokumentace
  • ISDA
  • Projektové financování
 • Posouzení, memoranda a analýzy
 • Poradenství v rámci uplatnění nároků
 • Zastupování ve sporné agendě
Zdravotnické právo
 • Smluvní agenda poskytování zdravotnické péče
Trestní právo
 • Převzetí, příprava a vedení obhajoby
 • Posouzení a uplatnění nároků poškozeného
 • Posouzení rizik transakcí
Pracovní právo
 • Příprava pracovněprávních smluv
 • Posouzení pracovněprávní dokumentace
 • Zastupování v pracovněprávních sporech
Duševního vlastnictví / nemovitosti
 • Duševního vlastnictví
  • Autorské právo
  • Právo ochranných známek a jiné
 • Nemovitosti
  • Převody a dary nemovitostí
  • Stavební právo
 • Příprava, revize a posouzení smluvní dokumentace
Soutěžní právo
 • Hospodářská soutěž
 • Posouzení rizik
 • Zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • Související sporná agenda (obrana při nekalosoutěžním jednání, apod.)