Mgr. Andrej Lokajíček

Společník

Mgr. Andrej Lokajíček vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, obor právo a právní věda. Andrej je členem advokátní komory České republiky.

Do poloviny roku 2013 Andrej působil v přední české advokátní kanceláři jako vedoucí advokát a poté jako samostatný advokát, a od začátku roku 2015 Andrej zastává pozici společníka STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti s.r.o.

Andrej se věnuje generální praxi, přičemž se převážně specializuje na sporná řízení a spornou agendu jako takovou, tj. soudní řízení, rozhodčí řízení a s tím související otázky, a dále na řízení insolvenční, ve kterém zastupuje jak věřitele při uplatnění jejich nároků, tak dlužníky při obraně proti šikanózním insolvenčním návrhům, nebo reorganizaci apod. Dále se Andrej specializuje na obchodní právo a právo hospodářské soutěže. Krom uvedeného se věnuje i trestněprávní agendě. V občanském právu se Andrej specializuje na náhradu škody, ochranu osobnosti a přirozených práv člověka, ochranu práva k názvu právnické osoby a její pověsti (goodwill).

Andrej zastupoval a zastupuje klienty v řadě významných sporů, ve kterých byly uplatňovány nároky dosahující miliard korun, a to v pozici žalobce i žalovaného. Případy byly skutkově a právně vysoce náročné a mnohdy co do řešení právních otázek unikátní.

V oblasti insolvenčního řízení poskytoval a poskytuje Andrej poradenství jak skupině věřitelů, kteří se domáhali včasného zahájení řízení a zajištění co nejvyšší výtěžnosti majetkové podstaty, tak dlužníkům, kteří měli zájem na korektním a odpovídajícím řešení úpadkové situace, nebo kteří se museli bez odkladu bránit šikanóznímu postupu věřitelů, kteří samotným zahájením řízení vyvíjí na dlužníky nepřípustný nátlak a úpadkovou situaci uměle konstruují a při nedůsledné obraně dlužníka vytvářejí úpadek jako důsledek řízení.

Obchodní právo a právo hospodářské soutěže prostupuje řadu obchodních sporů, ve kterých Andrej rovněž poskytoval a poskytuje poradenství.

V rovině trestního práva Andrej vedl obhajobu řady klientů a zastupoval a zastupuje mnoho poškozených subjektů, kteří se staly obětí trestné činnosti (jak hospodářské, tak násilné) a uplatňoval jejich nároky.

Pokud se jedná o ochranu osobnostních a přirozených práv člověka a ochranu názvu a dobré pověsti právnické osoby, Andrej vedl a vede řadu sporů, ve kterých tato práva brání a obhajuje. Tyto spory u právnických osob mají často přesah do oblasti hospodářské soutěže (nekalosoutěžní jednání), nebo jsou např. i vyústěním obrany proti šikanóznímu insolvenčnímu návrhu proti dlužníkovi.

Výjimku v oblasti působení a poskytování poradenství nepředstavuje u Andreje ani zastupování klientů při rozvodovém řízení a vypořádání společného jmění manželů.

Andrej hovoří kromě českého jazyka též anglicky.

team