Mgr. Miloslav Strnad

Společník

  • 2005 absolutorium na Právnické fakultě Západočeské Univerzity v Plzni
  • od roku 2005 členem Advokátní komory České republiky
  • od roku 2008 advokátem
  • do února 2013 spolupráce s BBH, advokátní kancelář, s.r.o.
  • zakládající společník STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti s.r.o.

Jako advokát se věnuji obecné advokátní agendě dle potřeb klientů.

Ve své praxi se zaměřuji především na zastupování klientů z veřejného i soukromého sektoru v obchodních a občanských sporech na straně žalobce i žalovaného. S kolegy pracuji pro tuzemskou i zahraniční klientelu. Podstatné zkušenosti mám také se spory vedenými mimo ČR u renomovaných rozhodčích sudišť, a to jak v rovině přímého zastupování, tak i v rovině managementu právních týmů, včetně Kypru, Moskvy, Londýna, Vídně či BVI. Podstatná část mé sporné agendy se týká uplatňování práv ze závazkových vztahů, náhrady škod a řešení vztahů vyplývajících z účastí v obchodních společnostech (spory mezi společníky i spory směřující vůči členům orgánů).

Podstatné zkušenosti mám i se smluvní agendou, od přípravy jednodušších smluv až po vedení a realizaci komplexních projektů (M&A transakce, joint-venture struktury) včetně s tím spojeného komplexního právního servisu (procesy Due Diligence, úschovy, komunikace s veřejnými orgány, právní pomoc v souvislosti s plněním povinností ze smluv, veřejné rejstříky, atp.).

Ve své praxi se zaměřuji také na správní řízení a trestní řízení, včetně obhajoby i zastupování práv poškozených.

Každá právní věc je unikátní a vyžaduje zodpovědný a kreativní přístup. Jsem přesvědčen, že variabilita předchozí praxe mi umožňuje konstruktivní přístup zaměřený na efektivní uplatnění zájmů klienta tak, aby měl pokud možno co nejméně starostí.

Právní služby poskytuji v českém a anglickém jazyce.

team